Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
29.05.2020

Autor: IT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027471, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 54 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień  23.06.2020 r., na godz. 1600 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2, w budynku Sprzedaży i Marketingu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zapasowego Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz rozpatrzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 12 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego Statutu Spółki w następujący sposób:

W § 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z ),
 2. Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z),
 3. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z),
 4. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),
 5. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
 6. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
 7. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z),
 8. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z),
 9. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
 10. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
 11. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),
 12. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
 13. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
 14. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 15. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13 Z),
 16. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
 17. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 18. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 19. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
 20. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody(PKD 36.00.Z),
 21. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 22. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
 23. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 24. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 25. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 26. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
 27. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
 28. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
 29. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
 30. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
 31. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
 32. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
 33. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
 34. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
 35. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
 36. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
 37. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
 38. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 39. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 40. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 41. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
 42. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 43. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 44. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 45. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 46. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 47. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 48. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 49. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 50. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
 51. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 52. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 53. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
 54. Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
 55. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 56. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).”

po punkcie 56 dodaje się punkty o numerach od 57 do 65 w następującym brzmieniu:

„57. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z)

 1. Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (PKD 13.95.Z)
 2. Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z)
 3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z)
 4. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)
 5. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
 1. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z)
 2. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)
 3. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).”

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. A. Fleminga 2, pokój nr 119 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej