Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
30.06.2023

Autor: Radosław Fronczak

Przetarg pisemny na sprzedaż urządzenia wycofanego z eksploatacji

Przedmiotem przetargu jest megaukład techniczny ultrasprawnego chromatografu cieczowego (UHPLC) sprzężonego ze spektrometrem mas (MS) – analizatorem kwadrupolowym (Q) i czasu przelotu (ToF) (dalej zwane „urządzeniem”), wycofany z eksploatacji w Spółce.

1. Urządzenie można oglądać w dni robocze od dnia 03.07.2023 r. do dnia 21.07.2023 r. w godzinach 10.00 – 12.00 na terenie Spółki przy ul. A. Fleminga 2 w Warszawie w budynku P18 – Laboratorium. 2. Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Spółki jest: Monika Janicka, tel. +48 512 000 610.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.07.2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2 w budynku Zarządu Spółki w pokoju nr 16.
4. Cena wywoławcza netto urządzenia wynosi 858 000,00 złotych.
5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto urządzenia, dla którego oferent składa ofertę należy wpłacić na rachunek bankowy Spółki prowadzony w Bank Pekao S.A. o numerze 98 1240 1040 1111 0011 1071 5857 do dnia 24.07.2023 r. z zaznaczeniem przedmiotu przetargu.
6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się do zawarcia umowy.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, na podany przez oferenta rachunek bankowy.
8. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
9. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
10. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej „Przetarg – urządzenia używane do sprzedaży – chromatograf – nie otwierać do 27.07.2023 r. do godziny 11.00” na adres Spółki drogą listowną lub dostarczyć do kancelarii siedziby Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2023 r. do godziny 14:00. Oferta oraz załączone do niej dokumenty należy złożyć w języku polskim.
11. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółki, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
12. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w pkt 10 powyżej, zostaną odrzucone i zwrócone oferentom, bez względu na powód opóźnienia.
13. Oferenci winni wskazać okres, w którym oferta jest wiążąca, nie krótszy niż 21 dni.
14. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postepowanie w tym samym dniu.
15. Spółka informuje, o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego urządzenia oraz złożenia, w przypadku przystąpienia do przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego urządzenia (załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu Pisemnego).
16. Spółka informuje, że w trakcie postępowania, na każdym etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny.
Strona 2 z 2
17. Spółka informuje, że nabywca który nie uiści ceny nabycia w wymaganym terminie, traci prawo do żądania zawarcia umowy oraz złożone wadium.
18. Spółka informuje, że w przypadku przystąpienia do przetargu osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w związku z przetargiem przez Spółkę.
19. Warunkiem podpisania umowy zbycia będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych (jeżeli dotyczy). Spółka informuje o obowiązku złożenia przez podmiot, który wygrał przetarg, oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu i wyboru jego oferty, a następnie nie wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia.
20. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorczego oraz prokurenci,
b) osoby, którym powierzono czynności związane z przeprowadzeniem przetargu,
c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a) i b) powyżej,
d) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a) i b) powyżej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg i osób wykonujących czynności związane z przetargiem.
21. W przypadku gdy przedmiotem zbycia jest przedmiot, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy, Spółka, po zakończeniu przetargu, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy zbycia (jeżeli dotyczy).
22. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia urządzenia (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
23. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem przetarg może być zamknięty bez jego rozstrzygnięcia i bez podania przyczyn, a w przypadku naruszenia zasad postępowania przetargowego – unieważniony.
24. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
25. Wydanie nabywcy przedmiotu zbycia następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

II. Warunki przetargów

Warunki przetargów zostały przedstawione w Regulaminie Sprzedaży załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej