Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
30.04.2024

Autor: Radosław Fronczak

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

RADA NADZORCZA Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej „Spółka”) ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa

działając na podstawie postanowień Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki oraz Statutu Spółki

o g ł a s z a  p o s t ę p o w a n i e  k w a l i f i k a c y j n e  n a  s t a n o w i s k o:
CZŁONKA ZARZĄDU Spółki pod firmą Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz do pobrania

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej