Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
27.12.2022

Autor: Radosław Fronczak

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.01.2023 r.

Zarząd Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. A. Fleminga 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027471 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 ksh i § 47 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 stycznia 2023 roku na godz. 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. A. Fleminga 2 w Warszawie w budynku D-56 (dawny budynek Sprzedaży i Marketingu) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wartości umów dostawy linii produkcyjnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. A. Fleminga 2, pokój nr 119 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej