Aktualności

Drukuj stronę
Badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023 wraz ze sporządzeniem pisemnych opinii i raportów z badania tych sprawozdań. Szczegóły ogłoszenia.

TZF Polfa PASMI
TZF Polfa S.A. dołącza do PASMI

TZF Polfa S.A. dołączyła do grona członków PASMI – Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”. – Nasza firma przechodzi dynamiczne zmiany. Rozpoczęliśmy unikalne działanie kierowane do pacjentów w ramach platformy TZF.HEALTH propagując dobrostan oraz obcowanie ze sztuką. W naszym portfelu produktowym pojawia się coraz więcej leków bez recepty, dlatego zdecydowaliśmy się na dołączenie do pozostałych 18 producentów leków skupionych w ramach organizacji PASMI – powiedział Mariusz Borkowski,…

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

RADA NADZORCZA Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej „Spółka”) A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa działając na podstawie postanowień Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki oraz Statutu Spółki o g ł a s z a    p o s t ę p o w a n i e    k w a l i f i k a c y j n…

Działki na sprzedaż

Informacja dotycząca wystawienia na sprzedaż działek przy ul. A. Fleminga 2 oraz. ul. Kątskiego. Szczegóły: PAIH Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Białołęka, 128, 129, 130, 131/1, 131/2, 121/12, 121/7, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17 (część), 121/18 (część), 121/30 (część), 121/32, 121/26, 121/28, 132/5, 133/1, 126, 127, 123, 124, 125, 121/13, 121/19, 328, 329/1, 329/2, 381, 334, 385/1, 385/2; Aktualnie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące podziału geodezyjnego nieruchomości.…

Dofinansowania na Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz Modernizację Laboratorium do Kontroli I Certyfikacji Masek Chirurgicznych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyznało dofinansowanie o łącznej wartości prawie 8 mln zł TZF Polfie. Zostaną one wykorzystane przy budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego (o wartości ponad 78 mln zł) oraz przy modernizacji laboratorium do kontroli i certyfikacji masek chirurgicznych i półmasek ochronnych FFP2 i FFP3. Dofinansowanie o wartości 6,4 mln zł przyczyni się do zrealizowania budowy i wyposażenie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) pełniącego funkcję platformy technologicznej…

Ogłoszenie o przetargu

Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna(„Organizator”, „Spółka”) z siedzibą: ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS numerem KRS 0000027471, NIP 525-000-05-64, kapitał zakładowy 184.913.610,00 PLN, kapitał wpłacony 184.913.610,00 PLN (Spółka, Organizator) ogłasza PRZETARG pisemny na…

Tlen medyczny
TZF wprowadza tlen medyczny sprężony

TZF Polfa wprowadziła do obrotu tlen medyczny w 2, 5, 10, 40 i 50 litrowych butlach ze wskazaniem do tlenoterapii w większości postaci niedotlenienie.   TZF Polfa wspiera Polskę w walce z pandemią COVID-19. Tlen jest obok płynów do dezynfekcji, certyfikowanych maseczek medycznych, maseczek FFP2 oraz FFP3 kolejnym wkładem w zabezpieczenie strategicznych potrzeb. Dzięki pozwoleniu nr 26334 wydanemu  przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Tlen medyczny sprężony…

Nowy budynek – aktualizacja broszury informacyjnej

Zaczynamy kolejny etap tworzenia nowoczesnej fabryki leków onkologicznych. Razem z firmą VTU Engineering prezentujemy drugą wersję broszury dotyczącą możliwej współpracy przy tym unikalnym projekcie. Celem jest wyłonienie dwóch Generalnych Wykonawców w oddzielnych przetargach:

  • Generalny Wykonawca w zakresie części konstrukcyjnej, architektonicznej, przyłączy zewnętrznych, instalacji pod posadzkowych, wewnętrznych bytowych i zagospodarowania terenu wokół budynku, w tym tereny zielone, drogi i parkingi,

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej