Aktualności

Drukuj stronę
Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

RADA NADZORCZA Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej „Spółka”) ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa działając na podstawie postanowień Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki oraz Statutu Spółki o g ł a s z a  p o s t ę p o w a n i e  k w a l i f i k a c y j n e …

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

RADA NADZORCZA Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej „Spółka”) ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa działając na podstawie postanowień Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki oraz Statutu Spółki o g ł a s z a  p o s t ę p o w a n i e  k w a l i f i k a c y j n e …

Informacja o planowanych przetargach

Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. (TZF Polfa S.A.) informuje, że w II kwartale 2024r. planuje zorganizować dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Warszawie przy ul. Fleminga oraz przy ul. Wartkiej. Przedmiotem przetargów będzie sprzedaż prawa użytkowanie wieczystego poniższych nieruchomości. I przetarg (nieruchomości sprzedawane łącznie) L.p Nr działki Obręb Powierzchnia nieruchomości [m2] Tytuł Prawny 1 85/6, 85/4, 99/1, 99/3 4-06-35…

Informacja o planowanych przetargach

Informacja o planowanych przetargach Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. (TZF Polfa S.A.) informuje, że w latach 2024/2025 planuje zorganizować przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Spedycyjnej, ul. Fleminga, ul. Wartkiej.

  1. Warunki przetargu
Szczegółowe warunki przetargów wraz z regulaminem zostaną udostępnione w momencie  formalnego ich ogłoszenia, po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych. Aktualnie TZF Polfa S.A. prowadzi prace zmierzające…

Przetarg pisemny na sprzedaż urządzenia wycofanego z eksploatacji

Przedmiotem przetargu jest megaukład techniczny ultrasprawnego chromatografu cieczowego (UHPLC) sprzężonego ze spektrometrem mas (MS) – analizatorem kwadrupolowym (Q) i czasu przelotu (ToF) (dalej zwane „urządzeniem”), wycofany z eksploatacji w Spółce. 1. Urządzenie można oglądać w dni robocze od dnia 03.07.2023 r. do dnia 21.07.2023 r. w godzinach 10.00 – 12.00 na terenie Spółki przy ul. A. Fleminga 2 w Warszawie w budynku P18 – Laboratorium. 2. Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Spółki jest: Monika…

200-lecie TZF Polfa pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Obchody 200-lecia TZF Polfa zostały objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. To ogromne wyróżnienie i potwierdzenie znaczenia naszej firmy w polskiej branży farmaceutycznej. Cieszymy się, że Prezydent Polski docenił nasz dorobek i tradycje, a także zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa farmaceutycznego. To dla nas dodatkowy impuls do dalszego działania na rzecz zdrowia Polaków i rozwoju w obszarze skutecznego leczenia. List Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

Przetarg pisemny na sprzedaż poszczególnych samochodów, wózków platformowych transportowych i prostowników wycofanych z eksploatacji

Przedmiotem przetargów są samochody, wózki platformowe i prostowniki wycofane z eksploatacji w Spółce. Lista samochodów, wózków platformowych transportowych, prostowników wraz z cenami wywoławczymi brutto stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.  

  1. Samochody, wózki platformowe, prostowniki można oglądać w dni robocze od dnia 20.02.2023 do dnia 24.02.2023 r w godzinach 10:00 – 13:00 na terenie Spółki przy ul. Fleminga 2 w Warszawie.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z ramienia Spółki są:
Grażyna…

Informacja o produkcie Jodek Potasu TZF

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z toczącymi się działaniami zbrojnymi na terytorium Ukrainy, Minister Zdrowia, celem zabezpieczenia społeczeństwa przed zagrożeniami wydał na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, decyzję nr DOP/00280/22, wyrażającą zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego- Jodek Potasu TZF, którego wytwórcą jest spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. jako…

Badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023 wraz ze sporządzeniem pisemnych opinii i raportów z badania tych sprawozdań. Szczegóły ogłoszenia.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej