Aktualności

Powrót do listy
Drukuj stronę
27.09.2019

Autor: IT

Przetarg – samochody osobowe Ford i Fiat

Przedmiotem przetargów są samochody wycofane z eksploatacji w Spółce. Lista samochodów wraz z cenami wywoławczymi brutto stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.  Przedmiotem przetargu jest łącznie 17 samochodów.

  1. Samochody można oglądać w dni robocze od dnia 30.09.2019 do dnia 10.10.2019 r w godzinach 9:00 – 13:00 na terenie Spółki przy ul. Fleminga 2 w Warszawie.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z ramienia Spółki są:

Grażyna Zofińska tel. +48 512 000 713  

Andrzej Telakowiec tel. +48 512 000 725

  1. Ofertę należy dostarczyć w zabezpieczonej przed otwarcie kopercie opisanej „Przetarg  – samochody używane do sprzedaży – samochód o nr rej…. – nie otwierać do 11.10.2019 do godziny 11:00” na adres Spółki drogą listowną lub dostarczyć do kancelarii siedziby Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2019 r do godziny 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.10.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Fleminga 2 w pokoju nr 11.
  1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto samochodu, dla którego oferent składa ofertę należy wpłacić na konto Spółki w Banku Ochrony Środowiska S.A.
    nr konta 03 1540 1157 2115 9152 0238 0001 do dnia 10.10.2019
    r. z zaznaczeniem przedmiotu przetargu (numer rejestracyjny samochodu).

Warunki przetargów

Warunki przetargów zostały przedstawione w Regulaminie Sprzedaży załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin Sprzedaży.

Projekt współfinansowany z funduszy europejskich

Biuletyn informacji publicznej